اداپتور فیبر نوری - SC-D coupler

اداپتور فیبر نوری - SC-D coupler


ویژگی های کاربردی:
  •  اداپتور فیبر نوری SC Duplex ، سینگل مد و مالتی مد OS2 , OM3 , OM4 , OM5، کاربری : جهت ارتباط کانکتور های فیبر نوری
  •  سری سینگل مد slotted zirconium oxide ceramics sleeve (ZrO2)
  •  سری مالتی مد slotted metal sleeve (PhBr)
  •  مواد با ثبات بالا، کیفیت سطح و عمر طولانی
  •  حداقل عمر 1000 چرخه در صورت slotted zirconium oxide ceramics sleeve (ZrO2)
  •  حداقل عمر 500 چرخه در صورت slotted metal sleeve (PhBr)
  •  انواع : metal (SM), blue (SM), green (SM APC), heather violet (OM4),aqua (OM3), lime green (OM5)

Part/Number: 150900XX-X
Part Number Product Details Type
150900D2-I SC-D (ceramic), metallike + blue SM, 9/125 (OS2)
150900E2-I SC-D (ceramic), blue SM, 9/125 (OS2)
150900F2-I SC-D (ceramic), green SM, APC, 9/125 (OS2)
150900BB-I SC-D (ceramic), heather violet MM, 50/125 (OM4)
150900BA-I SC-D (ceramic), aqua MM, 50/125 (OM3)
150900BM-I SC-D (ceramic), lime green MM, 50/125 (OM5)