پچ کورد MTP سری  EDGE™

پچ کورد MTP سری EDGE™

پچ کورد های سری EDGE™ MTP Jumpers با دو سر کانکتور MTP پیشرفته ترین پچ کورد صنعت فیبر نوری به لحاظ برخورداری از فناوری فناوری عدم افت در برابر خمش bend-insensitive Corning® ClearCurve® می باشد و به سادگی نصب میگردد، در هنگام سفارش می بایست به نوع قطبیت بر اساس استاندارد TIA-568 و شکل Key و پین توجه داشت و تعداد 12 تار نوری با را در خود جای داده است.
ویژگی های کاربردی:
  •  نوع کابل:Interconnect
  •  کاربرد: مرکز داده LAN/SAN
  •  قطبیت :TIA-568 Type-A ,TIA-568 Type-B
  •  بدون مواد مضر / زیان آور RoHS 2011/65 / EU

Part/Number: JXXXX12XE8-NX010F
Part Number Product Details Fiber Category
J757512TE8-NA010F 50 µm multimode (OM3), MTP PRO (non-pinned) to MTP PRO (non-pinned), TIA-568 Type-A polarity, no pulling grip, 10 ft Bend-improved 50 µm MM (OM3)
J757512TE8-NB010F 50 µm multimode (OM3), MTP PRO (non-pinned) to MTP PRO (non-pinned), TIA-568 Type-B polarity, no pulling grip, 10 ft Bend-improved 50 µm MM (OM3)
J759312TE8-NA010F 50 µm multimode (OM3), MTP PRO (pinned) to MTP PRO (non-pinned), TIA-568 Type-A polarity, no pulling grip, 10 ft Bend-improved 50 µm MM (OM3)
J759312TE8-NB010F 50 µm multimode (OM3), MTP PRO (pinned) to MTP PRO (non-pinned), TIA-568 Type-B polarity, no pulling grip, 10 ft Bend-improved 50 µm MM (OM3)
J939312TE8-NA010F 50 µm multimode (OM3), MTP PRO (pinned) to MTP PRO (pinned), TIA-568 Type-A polarity, no pulling grip, 10 f Bend-improved 50 µm MM (OM3)
J939312TE8-NB010F 50 µm multimode (OM3), MTP PRO (pinned) to MTP PRO (pinned), TIA-568 Type-B polarity, no pulling grip, 10 ft Bend-improved 50 µm MM (OM3)
J757512QE8-NA010F 50 µm multimode (OM4), MTP PRO (non-pinned) to MTP PRO (non-pinned), TIA-568 Type-A polarity, no pulling grip, 10 ft Bend-improved 50 µm MM (OM4)
J757512QE8-NB010F 50 µm multimode (OM4), MTP PRO (non-pinned) to MTP PRO (non-pinned), TIA-568 Type-B polarity, no pulling grip, 10 ft Bend-improved 50 µm MM (OM4)
J759312QE8-NA010F 50 µm multimode (OM4), MTP PRO (pinned) to MTP PRO (non-pinned), TIA-568 Type-A polarity, no pulling grip, 10 ft Bend-improved 50 µm MM (OM4)
J759312QE8-NB010F 50 µm multimode (OM4), MTP PRO (pinned) to MTP PRO (non-pinned), TIA-568 Type-B polarity, no pulling grip, 10 ft Bend-improved 50 µm MM (OM4)
J939312QE8-NA010F 50 µm multimode (OM4), MTP PRO (pinned) to MTP PRO (pinned), TIA-568 Type-A polarity, no pulling grip, 10 ft Bend-improved 50 µm MM (OM4)
J939312QE8-NB010F 50 µm multimode (OM4), MTP PRO (pinned) to MTP PRO (pinned), TIA-568 Type-B polarity, no pulling grip, 10 ft Bend-improved 50 µm MM (OM4)
J898912GE8-NB010F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP PRO (pinned) to MTP PRO (pinned), TIA-568 Type-B polarity, no pulling grip, 10 ft Bend-improved SM (OS2)
J899012GE8-NA010F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP PRO (pinned) to MTP PRO (non-pinned), TIA-568 Type-A polarity, no pulling grip, 10 ft Bend-improved SM (OS2)
J899012GE8-NB010F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP PRO (pinned) to MTP PRO (non-pinned), TIA-568 Type-B polarity, no pulling grip, 10 ft Bend-improved SM (OS2)
J909012GE8-NA010F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP PRO (non-pinned) to MTP PRO (non-pinned), TIA-568 Type-A polarity, no pulling grip, 10 ft Bend-improved SM (OS2)
J909012GE8-NB010F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP PRO (non-pinned) to MTP PRO (non-pinned), TIA-568 Type-B polarity, no pulling grip, 10 ft Bend-improved SM (OS2)