کابل های ترانک اکستندر سری  EDGE™ Solution

کابل های ترانک اکستندر EDGE™ Solution

کابل های ترانک اکستندر با دو سر کانکتور یکسانMTP، هر دو طرف بدون پین و عموما با Type-B polarityاستانداردTIA-568 که با فناوری پیشرفته عدم افت در برابر خمش bend-insensitive Corning® ClearCurve® به ثبت شرکت کورنینگ می باشند با ظرفیت های متنوع و در انواع مالتی مد و سینگل مد و تنوع تعداد تار ارائه می گردند . کابل های ترانک برای ارتباط با ماژول های EDGE یا Plug Play™طراحی شده اند. کابل های ترانک با ابزار نصب در هوزینگ اراِئه میشود که مناسب نصب در هر دو هوزینگ های EDGE , Plug Play و ماژول های آن می باشد.اغلب این کابل های ترانک در توضیع منطقه (ZDA) استفاده خواهد شد .
ویژگی های کاربردی:
  •  کاربرد: مرکز داده LAN / SAN
  •  قطبیت : Extender, TIA-568 Type-A
  •  استاندارد :NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6
  •  بدون مواد مضر / زیان آور RoHS 2011/65 / EU

Part/Number: GXXXXXXXPNCDX100F
Part Number Product Details Fiber Category Fiber Count
G8990AKGPNCDX100F SM (OS2), MTP® (NP) to MTP (P), 432F, with 33/60-inch legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 432
G9375K2QPNCDX100F 50 µm MM (OM4), MTP® (NP) to MTP (P), 192F, with 33/60-inch legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft 50 µm MM (OM4) 192
G9375AKQPNCDX100F 50 µm MM (OM4), MTP® (NP) to MTP (P), 432F, with 33/60-inch legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft 50 µm MM (OM4) 432
G8990K2GPNCDX100F SM (OS2), MTP® (NP) to MTP (P), 192F, with 33/60-inch legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 192
G8990U8GPNCDX100F SM (OS2), MTP® (NP) to MTP (P), 288F, with 33/60-inch legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 288
G8990M6GPNCDX100F SM (OS2), MTP® (NP) to MTP (P), 216F, with 33/60-inch legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 216
G9375U8QPNCDX100F 50 µm MM (OM4), MTP® (NP) to MTP (P), 288F, with 33/60-inch legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft 50 µm MM (OM4) 288
G9375M6QPNCDX100F 50 µm MM (OM4), MTP® (NP) to MTP (P), 216F, with 33/60-inch legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft 50 µm MM (OM4) 216
G9375U8QPNCDX100F 50 µm MM (OM4), MTP® (NP) to MTP (P), 288F, with 33/60-inch legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft 50 µm MM (OM4) 288
G9375M6QPNCDX100F 50 µm MM (OM4), MTP® (NP) to MTP (P), 216F, with 33/60-inch legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft 50 µm MM (OM4) 216
G9375AZQPNCDX100F 50 µm MM (OM4), MTP® (NP) to MTP (P), 576F, with 33/60-inch legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft 50 µm MM (OM4) 576
G899012GPNCDX100F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 12
G8990AZGPNCDX100F SM (OS2), MTP® (NP) to MTP (P), 576F, with 33/60-inch legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 576
G899024GPNCDX100F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 24
G899048GPNCDX100F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 48
G899072GPNCDX100F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 72
G899096GPNCDX100F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 96
G8990E4GPNCDX100F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 144
G937512QPNCDX100F 50 um multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM4) 12
G937524QPNCDX100F 50 um multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM4) 24
G937548QPNCDX100F 50 um multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM4) 48
G937572QPNCDX100F 50 um multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM4) 72
G937596QPNCDX100F 50 um multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM4) 96
G9375E4QPNCDX100F 50 um multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM4) 144
G937512TPNCDX100F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM3) 12
G937524TPNCDX100F 50 um multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM3) 24
G937548TPNCDX100F 50 um multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM3) 48
G937596TPNCDX100F 50 um multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM3) 96
G9375E4TPNCDX100F 50 um multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM3) 144
G937572TPNCDX100F 50 um multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM3) 72