کابل های ترانک هیبرید سری  EDGE™

کابل های ترانک EDGE™ Solution

کابل های ترانک هیبرید با دو سر کانکتور متفاوت، یک طرف MTP و طرف دیگر کانکتورهای LC ،که طرف MTP بدون پین و طرف LC کانکتور های با فناوری UNIBOOT مورد استفاده قرار گرفته و مطابق استاندارد IEC-61754-7 که با فناوری پیشرفته عدم افت در برابر خمش bend-insensitive Corning® ClearCurve® به ثبت شرکت کورنینگ می باشند
ویژگی های کاربردی:
  •  کاربرد: مرکز داده LAN / SAN
  •  قطبیت : Universal; TIA-568 Type-B
  •  استاندارد :NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6
  •  بدون مواد مضر / زیان آور RoHS 2011/65 / EU

Part/Number: GXXXXXXXPNDLW100F
Part Number Product Details Fiber Category Fiber Count
G907872GPNDLW100F 72 F, Single-mode (OS2), 100 ft Single-mode (OS2) 72
G7579E4QPNDLW100F 144 F, 50 µm multimode (OM4), 100 ft 50 µm MM (OM4) 144
G757924QPNDLW100F 24 F, 50 µm multimode (OM4), 100 ft 50 µm MM (OM4) 24
G757972TPNDLW100F 72 F, 50 µm multimode (OM3), 100 ft 50 µm MM (OM3) 72
G757948TPNDLW100F 48 F, 50 µm multimode (OM4), 100 ft 50 µm MM (OM4) 48
G757948QPNDLW100F 48 F, 50 µm multimode (OM4), 100 ft 50 µm MM (OM4) 48
G757912TPNDLW100F 12 F, 50 µm multimode (OM3), 100 ft 50 µm MM (OM3) 12
G757996TPNDLW100F 96 F, 50 µm multimode (OM3), 100 ft 50 µm MM (OM3) 96
G757996QPNDLW100F 96 F, 50 µm multimode (OM4), 100 ft 50 µm MM (OM4) 96
G757924TPNDLW100F 24 F, 50 µm multimode (OM3), 100 ft 50 µm MM (OM3) 24
G757912QPNDLW100F 12 F, 50 µm multimode (OM4), 100 ft 50 µm MM (OM4) 12
G757972QPNDLW100F 72 F, 50 µm multimode (OM3), 100 ft 50 µm MM (OM3) 72
G9078E4GPNDLW100F 144 F, Single-mode (OS2), 100 ft Single-mode (OS2) 144
G907812GPNDLW100F 12 F, Single-mode (OS2), 100 ft Single-mode (OS2) 12
G907848GPNDLW100F 48 F, Single-mode (OS2), 100 ft Single-mode (OS2) 48
G907824GPNDLW100F 24 F, Single-mode (OS2), 100 ft Single-mode (OS2) 24
G907896GPNDLW100F 96 F, Single-mode (OS2), 100 ft Single-mode (OS2) 96
G7579E4TPNDLW100F 144 F, 50 µm multimode (OM3), 100 ft 50 µm MM (OM3) 144