کابل های ترانک سری  EDGE™ Solution

کابل های ترانک EDGE™ Solution

کابل های ترانک با دو سر کانکتور یکسانMTP، هر دو طرف بدون پین و عموما با Type-B polarityاستانداردTIA-568 که با فناوری پیشرفته عدم افت در برابر خمش bend-insensitive Corning® ClearCurve® به ثبت شرکت کورنینگ می باشند با ظرفیت های متنوع و در انواع مالتی مد و سینگل مد و تنوع تعداد تار ارائه می گردند . کابل های ترانک برای ارتباط با ماژول های EDGE یا Plug Play™طراحی شده اند. کابل های ترانک با ابزار نصب در هوزینگ اراِئه میشود که مناسب نصب در هر دو هوزینگ های EDGE , Plug Play و ماژول های آن می باشد .
ویژگی های کاربردی:
  •  کاربرد: مرکز داده LAN / SAN
  •  قطبیت : Universal; TIA-568 Type-B
  •  استاندارد :NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6
  •  بدون مواد مضر / زیان آور RoHS 2011/65 / EU

Part/Number: GXXXXXXXXNDDUXXF
Part Number Product Details Fiber Category Fiber Count
G9090U8GPNDDU100F SM (OS2), MTP® (NP) to MTP (NP), 288F, with 33/33-in legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 288
G9090M6GPNDDU100F SM (OS2), MTP® (NP) to MTP (NP), 216F, with 33/33-in legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 216
G9090K2GPNDDU100F SM (OS2), MTP® (NP) to MTP (NP), 192F, with 33/33-in legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 192
G9090E4GPNDDU140F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 140 ft Bend-improved SM (OS2) 144
G9090E4GPNDDU120F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 120 ft Bend-improved SM (OS2) 144
G9090E4GPNDDU100F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 144
G9090E4GPNDDU080F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft Bend-improved SM (OS2) 144
G9090E4GPNDDU060F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft Bend-improved SM (OS2) 144
G9090AZGPNDDU100F SM (OS2), MTP® (NP) to MTP (NP), 576F, with 33/33-in legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 576
G9090AKGPNDDU100F SM (OS2), MTP® (NP) to MTP (NP), 432F, with 33/33-in legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 432
G909096GPNDDU100F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 96
G909072GPNDDU100F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 72
G909048GPNDDU100F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 48
G909024GPNDDU150F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 150 ft Bend-improved SM (OS2) 24
G909024GPNDDU120F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 120 ft Bend-improved SM (OS2) 24
G909024GPNDDU100F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 24
G909024GPNDDU080F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft Bend-improved SM (OS2) 24
G909024GPNDDU060F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft Bend-improved SM (OS2) 24
G909024GPNDDU050F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 50 ft Bend-improved SM (OS2) 24
G909024GPNDDU040F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 40 ft Bend-improved SM (OS2) 24
G909024GPNDDU030F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 30 ft Bend-improved SM (OS2) 24
G909012GPNDDU150F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 150 ft Bend-improved SM (OS2) 12
G909012GPNDDU120F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 120 ft Bend-improved SM (OS2) 12
G909012GPNDDU100F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft Bend-improved SM (OS2) 12
G909012GPNDDU080F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft Bend-improved SM (OS2) 12
G909012GPNDDU060F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft Bend-improved SM (OS2) 12
G909012GPNDDU050F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 50 ft Bend-improved SM (OS2) 12
G909012GPNDDU040F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 40 ft Bend-improved SM (OS2) 12
G909012GPNDDU030F Bend-improved Single-mode (OS2), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 30 ft Bend-improved SM (OS2) 12
G7575U8QPNDDU100F 50 µm MM (OM4), MTP® (NP) to MTP (NP), 288F, with 33/33-in legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft 50 µm MM (OM4) 288
G7575M6QPNDDU100F 50 µm MM (OM4), MTP® (NP) to MTP (NP), 216F, with 33/33-in legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft 50 µm MM (OM4) 216
G7575K2QPNDDU100F 50 µm MM (OM4), MTP® (NP) to MTP (NP), 192F, with 33/33-in legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft 50 µm MM (OM4) 192
G7575E4TPNDDU150F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 150 ft 50 µm MM (OM3) 144
G7575E4TPNDDU100F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM3) 144
G7575E4TPNDDU090F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 90 ft 50 µm MM (OM3) 144
G7575E4TPNDDU080F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft 50 µm MM (OM3) 144
G7575E4TPNDDU060F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft 50 µm MM (OM3) 144
G7575E4TPNDDU050F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 50 ft 50 µm MM (OM3) 144
G7575E4QPNDDU100F 50 µm multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM4) 144
G7575AZQPNDDU100F 50 µm MM (OM4), MTP® (NP) to MTP (NP), 576F, with 33/33-in legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft 50 µm MM (OM4) 576
G7575AKQPNDDU100F 50 µm MM (OM4), MTP® (NP) to MTP (NP), 432F, with 33/33-in legs, non-armored EDGE, plenum, pulling grip one end, 100 ft 50 µm MM (OM4) 432
G757596TPNDDU150F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 150 ft 50 µm MM (OM3) 96
G757596TPNDDU100F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM3) 96
G757596TPNDDU060F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft 50 µm MM (OM3) 96
G757596TPNDDU050F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 50 ft 50 µm MM (OM3) 96
G757596QPNDDU100F 50 µm multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM4) 96
G757572TPNDDU150F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 150 ft 50 µm MM (OM3) 72
G757572TPNDDU100F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM3) 72
G757572TPNDDU080F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft 50 µm MM (OM3) 72
G757572TPNDDU070F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 70 ft 50 µm MM (OM3) 72
G757572TPNDDU050F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 50 ft 50 µm MM (OM3) 72
G757572TPNDDU030F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 30 ft 50 µm MM (OM3) 72
G757572QPNDDU100F 50 µm multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM4) 72
G757548TPNDDU150F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 150 ft 50 µm MM (OM3) 48
G757548TPNDDU120F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 120 ft 50 µm MM (OM3) 48
G757548TPNDDU110F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 110 ft 50 µm MM (OM3) 48
G757548TPNDDU100F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM3) 48
G757548TPNDDU080F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft 50 µm MM (OM3) 48
G757548TPNDDU060F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft 50 µm MM (OM3) 48
G757548TPNDDU050F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 50 ft 50 µm MM (OM3) 48
G757548TPNDDU030F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 30 ft 50 µm MM (OM3) 48
G757548QPNDDU100F 50 µm multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM3) 48
G757524TPNDDU250F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 250 ft 50 µm MM (OM3) 24
G757524TPNDDU200F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 200 ft 50 µm MM (OM3) 24
G757524TPNDDU150F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 150 ft 50 µm MM (OM3) 24
G757524TPNDDU140F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 140 ft 50 µm MM (OM3) 24
G757524TPNDDU130F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 130 ft 50 µm MM (OM3) 24
G757524TPNDDU120F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 120 ft 50 µm MM (OM3) 24
G757524TPNDDU110F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 110 ft 50 µm MM (OM3) 24
G757524TPNDDU100F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM3) 24
G757524TPNDDU090F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 90 ft 50 µm MM (OM3) 24
G757524TPNDDU080F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft 50 µm MM (OM3) 24
G757524TPNDDU070F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 70 ft 50 µm MM (OM3) 24
G757524TPNDDU060F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft 50 µm MM (OM3) 24
G757524TPNDDU050F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 50 ft 50 µm MM (OM3) 24
G757524TPNDDU040F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 40 ft 50 µm MM (OM3) 24
G757524TPNDDU030F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 30 ft 50 µm MM (OM3) 24
G757524QPNDDU100F 50 µm multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM4) 24
G757512TPNDDU250F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 250 ft 50 µm MM (OM3) 12
G757512TPNDDU200F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 200 ft 50 µm MM (OM3) 12
G757512TPNDDU150F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 150 ft 50 µm MM (OM3) 12
G757512TPNDDU140F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 140 ft 50 µm MM (OM3) 12
G757512TPNDDU130F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 130 ft 50 µm MM (OM3) 12
G757512TPNDDU120F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 120 ft 50 µm MM (OM3) 12
G757512TPNDDU110F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 110 ft 50 µm MM (OM3) 12
G757512TPNDDU100F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM3) 12
G757512TPNDDU090F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 90 ft 50 µm MM (OM3) 12
G757512TPNDDU080F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft 50 µm MM (OM3) 12
G757512TPNDDU070F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 70 ft 50 µm MM (OM3) 12
G757512TPNDDU060F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft 50 µm MM (OM3) 12
G757512TPNDDU050F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 50 ft 50 µm MM (OM3) 12
G757512TPNDDU040F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 40 ft 50 µm MM (OM3) 12
G757512TPNDDU030F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 30 ft 50 µm MM (OM3) 12
G757512TPNDDU020F 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 20 ft 50 µm MM (OM3) 12
G757512QPNDDU100F 50 µm multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft 50 µm MM (OM4) 12